1. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Behandling av personuppgifter omfattas av bestämmelserna i EU:s
Dataskyddsförordning 2016/679.

Svea behandlar personuppgifter om dig, inklusive uppgifter om vem du är,
kontaktuppgifter samt ekonomiska situation och betalningshistorik. Uppgifterna
inhämtas främst från dig.

Personuppgifterna behandlas för att fullgöra ett avtal där du och Svea är parter.
Svea avser att behandla dina personuppgifter i syfte att administrera och
fullgöra avtalsförhållandet, fullgöra föreskriven skyldighet att lämna uppgifter
till myndigheter eller sådana skyldigheter som kan följa av lagar och
förordningar. Uppgifterna kan även komma att användas för marknads- och
kundanalys, riskhantering och produktutveckling. Svea kan komma att överföra
till, eller dela din information med, utvalda tredje parter. Svea vidtar alla rimliga
legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data
hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning
med sådana utvalda tredje parter. Exempel på sådana tredje parter kan vara
andra bolag inom Svea-koncernen, kreditupplysningsföretag och myndigheter.
Du har rätt att få information om de personuppgifter om dig som behandlas av
Svea.

Du har rätt att begära rättelse, radering, begränsad behandling eller rikta
annan invändning mot behandling av personuppgifterna. Sådan begäran
ska prövas och Svea kan vara av uppfattningen att
personuppgiftsbehandlingen ska fortgå utan rättelse, radering eller
begränsning.

Du har rätt att överklaga behandlingen till IMY som är tillsynsmyndighet för
personuppgiftsbehandling.
Personuppgifter lagras under den tid de är aktuella och under den tid krediten är
aktuellt. Personuppgifter raderas dock senast 36 månader efter det att krediten
slutbetalats. Uppgifter lagras även en tid därefter för att efterleva lagar som
bokföringslagen och lagen om penningtvätt samt för att möjliggöra
myndighetsinspektion.
Sveas kundregister och andra uppgifter Svea har om dig skyddas av banksekretess
enligt Lag (2004:297) om bank och finansieringsrörelse.

Personal hos Svea som har tillgång till personuppgifter har lagstadgad och avtalad tystnadsplikt.
Svea är personuppgiftsansvarig. Du kan kontakta Svea via post 169 81
Solna, telefon 08 – 514 931 13 eller [email protected].
Dataskyddsombud nås på [email protected]

2. LEVERANS
Alla leveranser sker normalt med svenska posten och utförs i enlighet med deras gällande regler för respektive fraktsätt. Leveranstiden är i normala fall 1-3 vardagar. Om leveransen av någon anledning försenas så blir du alltid informerad om det via e-post. Vid utsålda varor kommer du meddelas direkt och din betalning återbetalas av oss.

3. RETURER
Reklamation skall ske inom skälig tid från den tidpunkt då skada eller fel upptäcks. Är det yttre emballaget skadat skall reklamation ske när försändelsen hämtas ut. Retur får ej ske mot postförskott eller efterkrav. Kunden skall kontakta Drift Tech Sverige AB innan reklamation sker (kundtjänst nås på [email protected]). Reklamationer hanteras av Drift Tech Sverige AB kundtjänst. Vid godkänd reklamation står Drift Tech Sverige AB för frakt och returfrakt. Om reklamationen inte godkänns debiteras kunden för frakt åter till kund. Rätten till reklamation upphör enligt lag 3 år efter att kunden tagit emot varan eller efter det att utgångsdatum har passerats.

Om du inte skulle känna dig nöjd med vår hantering kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se) eller EU-kommissionen för en tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr

4. OUTLÖSTA FÖRSÄNDELSER
Om kunden inte hämtar ut sin beställning och den skickas åter till Drift Tech Sverige AB debiteras kunden för kostnader gällande frakt, returfrakt, postförskott, expeditionsavgift samt emballage. Avgiften är f.n. 250 kr

5. BETALNING
Betalning sker med högsta säkerhet genom samarbete med Svea och Swish.

6. ÅNGERRÄTT
Som kund har du enligt lag alltid rätt till 14 dagars ångerrätt från det att du tagit emot varan, eller vid delleveranser för samma beställning, när du tagit emot den sista varan för beställningen. Ångerrätten gäller dock p.g.a. hälso- och hygienskäl endast om förseglingen eller plomberingen på förpackningen inte brutits vid retur av underkläder, strumpor, livsmedel, kosttillskott, skönhetsprodukter, behållare avsedda för förtäring och liknande produkter. Ångerrätten gäller inte heller produkter märkta med kort datum eller utgånget datum.

6.1 HUR ÅNGERRÄTTEN NYTTJAS
För att utnyttja ångerrätten ska kunden meddela Drift Tech Sverige AB inom tiden för ångerrätt för att erhålla returfraktsedel innan varorna skickas åter till Drift Tech Sverige AB. Om kunden inte använder erhållen returfraktsedel ska kunden själv bekosta returfrakten. Varorna ska om möjligt skickas tillbaka i sin ursprungliga originalförpackning, samt i ursprungligt skick, och kopia på följesedel eller faktura skall bifogas där kunden markerar vilka varor som returneras.

Om varan returneras i förändrat skick, som beror på att kunden hanterat varan i större omfattning än som kan anses vara nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, har Drift Tech Sverige AB rätt att göra ett prisavdrag avseende den värdeminskning som det medfört på produkten, vilket minskas från summan för återbetalning till kunden. Om varor som inte omfattas av ångerrätten returneras till Drift Tech Sverige AB och kunden vill få produkten åter skickad till sig debiteras kunden för frakten. Om kunden inte hör av sig om nytt utskick inom 30 dagar förverkas rätten till produkten som kasseras. Retur får ej ske mot postförskott eller efterkrav. Om varorna inte ankommit till Drift Tech Sverige AB 14 dagar efter meddelande om ånger, anses kunden ha accepterat köpet. Om man väljer att returnera en eller flera produkter vid kampanjköp där en produkt följt med på köpet så ska även gratisprodukten returneras tillbaka i oöppnat/ursprungsskick. Om man väljer att behålla gratisprodukten kommer vi skicka ut en faktura på produktens värde.

6.2 ÅTERBETALNING TILL KUND
Drift Tech Sverige AB återbetalar köpeskillingen, minskat med eventuella prisavdrag för värdeminskning enligt ovan, inom 14 dagar efter att Drift Tech Sverige AB mottagit ditt meddelande om nyttjande av ångerrätten, men tidigast när varan kommit bolaget tillhanda eller kunden visat att varorna sänts åter till Drift Tech Sverige AB. Återbetalning sker med samma betalsätt som kunden använt vid köpet, om inte annan överenskommelse sker med kunden. För varor betalda mot postförskott sker återbetalning till ett av kunden angivet svenskt bankkonto i kundens namn alternativt som tillgodobelopp på nästa order.